Gor'Tog Language, Volume 1 (book)

From elanthipedia
(Redirected from Book:RchGT1)
Jump to: navigation, search
This Book article has been tagged for wikification.
In other words, the format needs a bit of cleaning up
and/or wikicode added to it.
Check book articles for wikification for more book articles needing wikification.THE GOR'TOG LANGUAGE, Volume 1

           by Casimont Nalbiro           
            Common to Gor'Tog            
            -----------------            
     A - Page 2    H - Page 14   P - Page 23    
     B - Page 3    I - Page 16   QR - Page 24    
     C - Page 6    JK - Page 17   S - Page 25    
     D - Page 8    L - Page 18   T - Page 29    
     E - Page 10   M - Page 19   U - Page 31    
     F - Page 11   N - Page 21   VW - Page 32    
     G - Page 13   O - Page 22   Y - Page 34    
                                
            Numbers - Page 35            
            -----------------            
                                
                                
             ABBREVIATIONS             
 adj=adjective, adv=adverb, aux=auxiliary verb, c=conjunction, 
 dem=demonstrative pronoun, ind=indefinite pronoun, int=inter- 
 rogative pronoun, n=noun, pn=personal pronoun, rel=relative  
 pronoun, v=verb 

   COMMON TO GOR'TOG                                  

A

a/an [adj]     as      : anchor [n]     tiwat    
abandon [v]     abinaka    : and [c]       dap     
able [adj]     it      : anger [n]      amang    
about [prep]    ati      : anger [v]      amangnaka  
above [prep]    talna     : angry [adj]     amangka   
ache [v]      dalanaka   : another [adj]    wak     
across [prep]    talku     : antelope [n]    dala     
act [v]       birinaka   : any [adj]      yaaka    
actual [adj]    bilsang    : anything [n]    ai ai    
admit [v]      aiwannaka   : anywhere [adv]   siwina    
aft [prep]     wamkana    : apparently [adv]  alang    
after [prep]    wamkana    : appear [v]     amhnaka   
afternoon [n]    luma     : apple [n]      mansam    
again [adv]     buna     : appraise [v]    yuputnaka  
against [prep]   pai      : approach [v]    liknaka   
age [n]       buksiri    : arch [n]      duk     
ago [adj]      yuraka    : archer [n]     rumpinka   
agree [v]      simbanaka   : arm [n]       luku     
agreement [n]    simba     : around [prep]    kas     
ahead [prep]    takat     : arrest [v]     baranaka   
aim [v]       buinaka    : arrow [n]      sibang    
air [n]       wing     : artificer [n]    ing     
ale [n]       buktak    : artistic [adj]   kukupal   
alive [adj]     iwasa     : ash [n]       kau     
all [adj]      lui      : ask [v]       kuinaka   
all right/okay [adj]rauka     : assassin [n]    tuntaki   
almost [adv]    kau      : astonish [v]    burunaka   
alone [adj]     dapa     : at [prep]      kat     
along [prep]    takamat    : attack [v]     waranaka   
already [adv]    kapak     : aunt [n]      ituba    
also [adv]     bik      : autumn [n]     inu     
altar [n]      kiwis     : away [adv]     yau     
always [adv]    mana     : axe [n]       kidak    
among [prep]    kimak     : 

B

baby [n]      biki     : blanket [n]     puntubak   
back [n]      dang     : bless [v]      yam anaka  
back (direc.) [adv] watdi     : blizzard [n]    kua     
backpack [n]    dangpanak   : blood [n]      awat     
bad [adj]      dutka     : blossom [v]     pulunaka   
badger [n]     yukuhi    : blue [adj]     arati    
badlands [n]    ip      : blunt [adj]     luska    
bag [n]       wali     : boar, hog [n]    sawi     
bait for fish [n]  ukna     : board [v]      awanaka   
balance [v]     didiunaka   : boast [v]      tikadanaka  
Barbarian [n]    Sak      : boat [n]      tima     
Bard [n]      kalamata   : bobcat [n]     kiduhi    
bare [adj]     saauka    : body [n]      matamak   
bark [v]      aunaka    : bog [n]       wasmak   
bark of a tree [n] ukatak    : boil [v]      kutdanaka  
baron [n]      wasibi    : bolt [n]      sutnak    
baroness [n]    wasila    : bone [n]      wakal    
barracks [n]    kalisau    : book [n]      apaktini   
barrel [n]     pirika    : boot [n]      rama     
bat (animal) [n]  sui      : border [n]     kung     
bathe [v]      sinaka    : bore [v]      alhnaka   
battle-axe [n]   kidak     : borrow [v]     sitanaka   
bay [n]       asiri     : both [adj]     bupak    
be [v]       atnaka    : bottle [n]     patli    
beach [n]      kangling   : bottom [n]     sibibi    
bean [n]      sinak     : boulder [n]     lasap    
beard [n]      kungbas    : boundary [n]    kung     
beast [n]      hitak     : bow (archery) [n]  kari     
beat [v]      iainaka    : bowl [n]      sausi    
beautiful [adj]   suyun     : boy [n]       bata     
beauty [n]     suyu     : bracelet [n]    lasin    
because [c]     baang     : braid [v]      lukutnaka  
because of [prep]  ip      : brain [n]      tunba    
become [v]     yamdanaka   : branch [n]     pan tingka  
bed [n]       lim      : brave [adj]     wit     
bee [n]       amak     : bread [n]      wan     
before [prep]    takat     : break [v]      banaka    
beggar [n]     karakara   : breath [n]     wingta    
begin [v]      linaka    : breathe [v]     urukdanaka  
behind [prep]    uskat     : bride [n]      dalaba    
behold [v]     ipirhnaka   : bridge [n]     limna    
believe [v]     bunaka    : brief [adj]     rubukka   
belly [n]      asung     : bright [adj]    ingka    
belong [v]     amhnaka    : bring [v]      iwanaka   
below [prep]    nakaba    : broad [adj]     paka sikka  
belt [n]      koro     : bronze [n]     waknala   
bend [v]      dapinaka   : brook [n]      wassik    
beneath [prep]   anakat    : brother [n]     waai     
besides [prep]   wakas     : brotherhood [n]   ruwati    
better [adj]    wabil     : brown [adj]     payak    
between [prep]   pas kau    : buckler [n]     mara     
beyond [prep]    inu      : build [v]      kuanaka   
big [adj]      itukwana   : burn [v]      dawanaka   
bird [n]      hirdu     : bury [v]      tungnaka  
birth [n]      kas      : busy [adj]     ikik    
bite [n]      arhnaka    : but [c]       katka    
bite [v]      labatnaka   : butterfly [n]    kubalam   
bitter [adj]    tapalka    : buy [v]       bakanaka  
black [adj]     baraska    : buyer [n]      bakatinga 
blade [n]      akadis    : by [prep]      mana    
blame [v]      karhnaka   : 

C

can [aux]      hanaka    : cold [adj]     rip     
cake [n]      mupi     : collect, gather [v] ipirhnaka  
candle, light [n]  yaringka   : color [n]      lumakka   
canyon [n]     wakarka    : comb, curry [v]   libitnaka  
cape [n]      angkor    : come [v]      wanaka    
captive [n]     muru     : comet [n]      pipi     
caravan [n]     himari    : comic [adj]     pundana   
careful [adj]    amang     : common [adj]    istang    
carry [v]      duinaka    : Commoner [n]    Istangi   
cart [n]      musang    : conceal [v]     lipnaka   
carve [v]      bainaka    : concerning [prep]  talku    
cast metals [v]   kutwanaka   : container [n]    di uka    
castle [n]     sagamat    : continue [v]    watnaka   
cat [n]       mistu     : convict [v]     lisdanaka  
cave, cavern [n]  lamat     : cook, chef [n]   pululu    
chain [n]      nangkirit   : cook [v]      lapnaka   
chair [n]      launa     : cool [adj]     uruka    
champion [n]    kuingka    : corn [n]      am      
charge [v]     lakwanaka   : corner [n]     yusingka   
charity [n]     pai      : correct [adj]    barangka   
cheap [adj]     sulungpara  : cost [n]      makalnak   
cheese [n]     taru     : cougar [n]     nawa     
chest, breast [n]  supi     : cough [n]      puput    
chicken [n]     katarama   : cough [v]      udanaka   
child [n]      baka     : count [v]      kulnaka   
chin [n]      pil      : court (of law) [n] rupik    
chocolate [n]    pakit     : cover [v]      biriknaka  
circle [n]     aran     : cowardly [adj]   bapu     
citizen [n]     alili     : craft, trade [n]  sakal    
city [n]      yistaho    : crawl [v]      rikdanaka  
classroom [n]    pansa     : crazy [adj]     yamting   
claw [n]      labu     : creek [n]      pihiki    
clay [n]      saupan    : crest [n]      salai    
clean [v]      maunaka    : crooked [adj]    warinka   
clear [adj]     lai      : crossbow [n]    wami     
Cleric [n]     Amalat    : crossroad [n]    tasa     
cliff [n]      sapitka    : crowd [n]      sarap    
cloak [n]      nipo     : crown [n]      tuntari   
clock [n]      tals     : cry [v]       aidanaka   
close [v]      puknaka    : crystal [n]     smoku    
clothing [n]    asna     : curious [adj]    suping    
cloud [n]      mukus     : curse [n]      saupam    
club [n]      pansak    : curse [v]      mukwanaka  
coat of arms [n]  akapan    : custom, law [n]   nau     
coin [n]      dayam     : cut [v]       daknaka   

D

dance [n]      abana     : dirt [n]      minisika   
danger [n]     sidan     : dirty [adj]     talas    
dark [adj]     barka     : disaster [n]    sili     
darkness [n]    bar      : distant [adj]    raika    
daughter [n]    alu      : divine (scry) [v]  amangnaka  
dawn [n]      baril     : do [v]       yanaka    
day [n]       bau      : dog [n]       kulum    
dead [adj]     rimka     : donkey [n]     sina     
deaf [adj]     tapapuk    : door [n]      pap     
dear [adj]     raka     : doubt [v]      pudanaka   
death [n]      iwana     : down [prep]     nau     
debt [n]      sik      : dragon [n]     sipidi    
deceive [v]     tisinaka   : draw, pull [v]   butnaka   
deed (act) [n]   kisa     : dreadful [adj]   bakus    
deep [adj]     tuka     : dream [n]      ibu     
deer [n]      sana     : dream [v]      aminnaka   
defeat [v]     munanaka   : drink [n]      waska    
den [n]       uka      : drink [v]      dinaka    
deny [v]      murunaka   : drive [v]      kaknaka   
depart [v]     kuanaka    : drop [v]      tanaka    
descend [v]     tapdanaka   : drum [n]      su      
descendant [n]   silam     : dry [adj]      buka     
desert [n]     dingka    : duck [n]      alakumh   
designate [v]    pinaka    : dumb [adj]     muk     
destroy [v]     abalnaka   : dune [n]      karat    
devil [n]      nawalh    : during [prep]    asla     
die [v]       iwanaka    : duty [n]      sipidi maka 
different [adj]   awanak    : Dwarf [n]      Mata     
difficult [adj]   pum      : dwell [v]      punaka    
dig [v]       tuknaka    : dye [v]       lumaknaka  
direction [n]    bita     : 

E

each [adj]     pak      : endless [adj]    banak    
eagle [n]      dirau     : endure [v]     nakanaka   
ear [n]       tapa     : enemy [n]      burus    
early [adj]     nuna     : engrave [v]     rainaka   
ease [n]      sipul     : enough [adj]    amangka   
east [n]      masa     : enter [v]      awanaka   
easy [adj]     munka     : equal [adj]     pa      
eat [v]       kasnaka    : error [n]      sulsul    
edge [n]      sirak     : even [adj]     atrang    
egg [n]       suma     : evening [n]     disla    
either [adv]    akau     : eventual [adj]   tangka    
elbow [n]      ispiring   : ever [adv]     mada     
elephant [n]    sirh     : every [adj]     lui pak   
Elf [n]       Tapawising  : evil [adj]     mapuk    
Elothean [n]    Lawagi    : evil [n]      dutka    
embroidery [n]   sirisiri   : except [prep]    duk     
Empath [n]     Singmat    : exclaim [v]     muninaka   
emperor [n]     bildau    : exile, drive out [v] rubuknaka  
empress [n]     bildala    : expensive [adj]   biu     
empty [adj]     paka walik  : explore [v]     aknaka    
end [n]       wit      : eye [n]       makdaka   
end [v]       witnaka    : eyebrow [n]     tukpak    

F

face [n]      mu      : flea [n]      birau    
faithful [adj]   damna     : float [v]      waunaka   
falcon [n]     dau      : floor [n]      butam    
fall [v]      launaka    : flower [n]     pulu     
fall season [n]   rumnaka    : fly [n]       limi     
falls (water) [n]  dinawalh   : fly [v]       pipinaka   
false [adj]     luka     : fog [n]       tasa     
family [n]     kalmui    : fold [v]      kubitnaka  
far [adv]      amau     : follow [v]     siwanaka   
far [adj]      bai      : food [n]      kasna    
farmer [n]     surhmuk    : foolish [adj]    liling    
fast [adj]     paraska    : foot [n]      kal     
fat [adj]      auka     : for [prep]     dika     
father [n]     papang    : foreigner [n]    tisling   
fear [n]      yabana    : forest [n]     damaska   
fearful [adj]    kababa    : forever [n]     kalri    
feather [n]     butuka    : forge [n]      apodu    
fee [n]       suru     : forget [v]     sikwanaka  
female [adj]    wana     : fork [n]      sira     
fen [n]       sipa     : fortress, fort [n] insal    
fence [n]      itika     : forward [adj]    panlala   
ferry [n]      susumka    : fountain [n]    usuhiki   
festival [n]    sumal     : fox [n]       tisnak    
few [adj]      kiska     : fragrant [adj]   laska    
field [n]      sil      : free (liberty)[adj] uluka    
fierce [adj]    tiriska    : freedom [n]     uluka nauka 
fight [v]      dakanaka   : freely [adv]    dia     
fill [v]      bulunaka   : friend [n]     smolgi    
final [adj]     kut      : friendship [n]   tambas    
finally [adv]    talnala    : frog [n]      pikpik    
find [v]      yaknaka    : from [prep]     kaupak    
fine (dainty) [adj] nawa panka  : frost [n]      sapa     
fine (fee) [n]   kadatka    : frozen [adj]    kaldak    
finger [n]     tanaka    : fruit [n]      panmak    
finish [v]     raunaka    : fry [v]       kisnaka   
fir [n]       takang    : full [adj]     kangka    
fire [n]      ku      : funny [adj]     panwakal   
fireplace [n]    kuhuna    : fur [n]       butuka    
fish [n]      bilam     : further [adj]    itikka    
fishing [n]     simin     : furthermore [c]   bana     
fishing rod [n]   malau     : future [n]     tisnini   
fit [v]       sapnaka    : 
flame [n]      tapal     : 
flat [adj]     labanka    : 

G

gain, earn [v]   pinaka    : gown [n]      prias    
game [n]      isdangka   : granddaughter [n]  mu      
garbage [n]     dibubu    : grandfather [n]   nina     
garden [n]     sangas    : grandmother [n]   tating    
gate [n]      papba     : grandson [n]    mu      
gem [n]       tarina    : grape [n]      mukulmak   
gentle [adj]    korta     : grasp, grab [v]   suinaka   
get [v]       inaka     : grass [n]      awa     
ghost [n]      iwayaka    : grassland [n]    tubi     
gift [n]      ripara    : grave [n]      pamat    
girl [n]      sirau     : great [adj]     sikka    
give [v]      suidanaka   : greedy [adj]    makpau    
glacier [n]     ribuk     : green [adj]     sangka    
glad [adj]     panwakar   : greet [v]      parasnaka  
gladness [n]    tiwik     : grey [adj]     puputka   
glory [n]      kuyun     : grief, sorrow [n]  amat     
glove [n]      upara     : grind [v]      tiknaka   
glow [n]      tiwiliski   : grove [n]      pirika    
Gnome [n]      Kinomi    : grow [v]      panaka    
go [v]       yawanaka   : growl [v]      unaka    
goblin [n]     sihi     : grunt [v]      tisdanaka  
god [n]       dawan     : guard [n]      talingka   
gold [n]      ki      : guard [v]      talingnaka  
good [adj]     yamka     : guild [n]      ampa     
Gorbesh [n]     Tubi     : guildleader [n]   ampakalas  
Gor'tog [n]     Kortok    : gypsy [n]      tulhni    

H

hair [n]      bas      : hide (skin) [n]   kai     
halberd [n]     sunana    : high [adj]     tarat    
half [adj]     pastirh    : highlands [n]    kormikin   
Halfling [n]    Tarika    : highway [n]     ukan     
hammer [n]     kulaka    : hill [n]      ubul     
hand [n]      ting     : him [pn]      las     
hang [v]      alanaka    : himself [pn]    tilas    
happiness [n]    lir      : his [pn]      lasa     
happy [adj]     iirka     : hit [v]       baunaka   
harbor [n]     du      : hold [v]      ainaka    
hard (task) [adj]  pum      : hole [n]      alhka    
hard (touch) [adj] sakauka    : hollow [adj]    bapa     
harvest [v]     tulupnaka   : holy man [n]    pohodu    
hat [n]       bala     : holy, sacred [adj] aunat    
hate [v]      adunaka    : home [n]      huna     
hauberk [n]     tungmukulh  : honor [n]      ko      
have [v]      watanaka   : hope [v]      tungwanaka  
he [pn]       las      : horn (anat) [n]   tam     
head [n]      tun      : horse [n]      pamki    
heal [v]      singnaka   : host [n]      ukuk     
healing [n]     tut      : hot [adj]      daika    
healthy [adj]    panwas    : hour [n]      akatka    
hear [v]      danaka    : house [n]      huna     
heart [n]      tumi     : how [intpn]     bat     
heat [v]      lumnaka    : how [relpn]     bat     
heaven [n]     ibin     : howl [v]      karaunaka  
heavy [adj]     tika     : hug [v]       balisnaka  
heir [n]      bayan     : huge [adj]     sikka    
helmet, helm [n]  ubak     : Human [n]      Mulukus   
help [v]      umhnaka    : humility [n]    piha     
her (obj.) [pn]   kan      : hunger [n]     yu      
her, hers (gen) [pn]kana     : hunt [n]      dako     
herb [n]      paspas    : hunt [v]      dakonaka   
here [adv]     akala     : hurricane [n]    ulu     
herself [pn]    tikan     : hurt [v]      pununaka   
hiccup [v]     subuknaka   : husband [n]     warka    
hide [v]      nunaka    : hut [n]       yamak    

I

I [pn]       sol     
ice [n]       wasdasi   
idea [n]      tapam    
idol [n]      umasara   
if [c]       pangk    
illuminate [v]   udutnaka   
important [adj]   sabakan   
in [prep]      kau     
in front of [prep] takat    
infant [n]     parubi    
inlet [n]      usi     
inn [n]       tuu     
insect [n]     sisin    
inside [prep]    pas     
instead [adv]    paka kau   
insult [n]     yul dutka  
interest ($) [n]  uknaka    
into [prep]     kau     
invite [v]     wirinaka   
iron [n]      ayan     
island [n]     asangdak   
it [pn]       om      
itch [n]      lasnaka   
its [pn]      oma     

J

jaw [n]       laba     
jetty [n]      uyu     
jewel [n]      pangdam   
joke [n]      wasala    
journey [n]     yawana    
joy [n]       audana    
judge [n]      atmalh    
judge [v]      palnaka   
judgment [n]    walum    
jump [v]      sutdanaka  
just [adv]     tubuka    
justice [n]     palanh    

K

Kaldar [n]     Kaldara   
keep [v]      wapdanaka  
kettle [n]     wasang    
key [n]       tuku     
kill [v]      rimkanaka  
kind [adj]     sumh     
kindle [v]     kudanaka   
king [n]      bildau    
kiss [v]      umnaka    
knee [n]      karasmak   
kneel [v]      waudanaka  
knife [n]      kubil    
knight [n]     lataki    
knot [n]      sitna    
know [v]      wataknaka  
knowledge [n]    watak    

L

lady [n]      baka     : lie (tell a lie) [v]tisidanaka  
lake [n]      wasanga    : lie, falsehood [n] tisi     
lamp [n]      ingmak    : life [n]      sangkaka   
land [n]      asang     : lift [v]      iirnaka   
language [n]    wataman    : light [n]      yaringka   
last [adj]     tangka    : light [v]      suknaka   
late [adj]     duka     : light (weight) [adj ]ingka    
laugh [v]      kawaranaka  : lightning [n]    ingdi    
law, statute [n]  pala     : like [v]      suyunaka   
lay [v]       kutnaka    : like, similar [adj] supa     
layer [n]      lalalmka   : lip [n]       kungmak   
lazy [adj]     sayaka    : little [adj]    kokau     
lead [v]      osonaka    : live [v]      wiridanaka  
leader [n]     kalas     : lizard [n]     kama     
leaf [n]      wawalap    : lock [n]      wamalu    
leap [v]      wingnaka   : lock [v]      sukunaka   
learn [v]      sikwanaka   : long [adj]     yuka     
leather [n]     nusuk     : loose [adj]     aauka     
leave [v]      danaka    : lord [n]      dakawan    
left (dir.) [n]   wada     : lore [n]      naka     
leg [n]       pitap     : lose [v]      luknaka   
legend [n]     yulwit    : love [n]      wasbila   
lend [v]      sirhnaka   : love [v]      dalnaka   
length [n]     yukaka    : lovely [adj]    tiriskima  
leopard [n]     kuru     : low [adj]      lakka    
less [adj]     litka     : luck [n]      wiu     
let [v]       laknaka    : lucky [adj]     wiuka    
library [n]     walak     : lull [v]      maanaka   
lick [v]      datnaka    : lullaby [n]     maa     
lie (recline) [v]  kutanaka   : 

M

mace [n]      awak     : mind (brain) [n]  bilus    
mad (angry) [adj]  amangka    : mine [pn]      sola     
magic [n]      yuludan    : minor [adj]     yaal     
mail, coat of [n]  lipit     : mirror [n]     wayatal   
make [v]      anaka     : mist [n]      wilis    
man [n]       al      : mistress [n]    dakawala   
manor [n]      wasi     : mix [v]       banaka    
many [adj]     isau     : mock, laugh at [v] kurunaka   
march [v]      riwanaka   : mold [n]      puyul    
market [n]     muna     : money [n]      liwan    
marriage [n]    usara     : moon [n]      waiku    
marry [v]      alanaka    : Moon Mage [n]    Amtuk    
marsh [n]      pastang    : moor [n]      wirus    
mast [n]      wastapi    : more [adj/adv]   taka     
master [n]     dakawan    : morning [n]     mulu     
mattock [n]     pul      : most [adj/adv]   bitaka    
me [pn]       sol      : mother [n]     mama     
mead [n]      sawa     : mother-to-be [n]  wani     
meadow [n]     masati    : mountain [n]    wausu    
meal [n]      watu     : mouse [n]      matis    
mean [v]      yaidanaka   : mouth [n]      tapat    
measure [v]     kulpinaka   : move [v]      karnaka   
meat [n]      atis     : much [adj]     maka     
medicine [n]    dibasta    : mud [n]       wasmak    
medium [adj]    wiunak    : mule [n]      manus    
meet [v]      karanaka   : murder [v]     yainaka   
memory [n]     malai     : music [n]      simlis    
merchant [n]    ilili     : must [aux]     kinaka    
middle [n]     wikurus    : mustache [n]    kalak    
midnight [n]    arsara    : mutter [v]     ubatnaka   
might [aux]     awal     : my [pn]       sola     
mighty [adj]    dul      : myself [pn]     tisol    
milk [n]      tawas     : 

N

nail, claw [n]   sipitnak   : nightfall [n]    diwas    
nail, fasten [v]  paunaka    : nightmare [n]    mubul    
name [n]      ayang     : no [adj]      aisau    
name [v]      ayangnaka   : no one [pn]     dau     
narrow [adj]    paka baka   : noble [adj]     bisaka    
nature [n]     burh     : noble [n]      inapu    
near [adj]     likka     : nobody [pn]     dau     
neck [n]      mamak     : none [pn]      lak     
necklace [n]    sasang    : noon [n]      burula    
need [n]      walna     : nor [c]       yabi     
need [v]      walnaka    : north [n]      oson     
needle [n]     akusa     : northeast [n]    osonmasa   
needless [adj]   bala     : northwest [n]    osontam   
neighbor [n]    witubak    : nose [n]      nangtak   
neither...nor [c]  yabi...yabi  : not [adv]      sa      
nephew [n]     walas     : note [v]      yuputnaka  
never [adv]     ani      : nothing [pn]    aisau    
new [adj]      diwak     : now [adv]      uba     
next [adj]     diku     : nowhere [adv]    dauwina   
nice [adj]     diamka    : nude, bare [adj]  rara     
niece [n]      yakis     : number [n]     nung     
night [n]      pukka     : nut [n]       kasau    

O

oak [n]       kira     : onto [prep]     kau     
oar [n]       waina     : open [v]      sirangnaka  
oat [n]       it      : or [c]       sakat    
observe [v]     talingnaka  : orange [n]     aransa    
ocean [n]      hik      : order [v]      yuranaka   
of [prep]      talna     : orphan [n]     warau    
off [prep]     kari     : other [adj]     bulka    
offend [v]     kapanaka   : otter [n]      wila     
often [adv]     apus     : our [pn]      solinga   
oil [n]       iibili    : ours [pn]      solinga   
old [adj]      umana     : out [prep]     kua     
omen [n]      diluk     : out of [prep]    kua     
on [prep]      tikit     : outer [adj]     ulupui    
on behalf of [prep] irik     : outside [n]     kua                      
once [adv]     ar      : over [prep]     ani     
one [pn]      asla     : owe [v]       utinaka   
only [adj]     walik     : ox [n]       kikis    

P

pack [v]      labasnaka   : poem [n]      yulkaspang  
pain [n]      dalaka    : poison [n]     arka     
Paladin [n]     Burimak    : poke [v]      tulnaka   
pants [n]      kalsung    : pole [n]      pansang   
paper [n]      aitak     : pond [n]      wasdak    
parrot [n]     pilat     : poor (wealth) [adj] makunka   
pass [v]      lawanaka   : pot [n]       suba     
path [n]      tapas     : pour [v]      utunaka   
pay [v]       udutnaka   : praise [n]     kuyunna   
peace [n]      im      : praise [v]     kuyunnaka  
pearl [n]      audu     : prayer [n]     apara    
peasant [n]     aluk     : prediction [n]   pakas    
pelican [n]     kaku     : pretty [adj]    diamka    
pelt [n]      kai      : pride [n]      dak     
pen [n]       iluk     : priest [n]     siari    
people [n]     mui      : prince [n]     bildau    
person [n]     mui      : princess [n]    bildala   
persuade [v]    kiudanaka   : principal [adj]   wanari    
pick [v]      ananaka    : promise [v]     kimnaka   
pig [n]       wiya     : prophecy [n]    pakas    
pike [n]      dapa     : prophet [n]     ditalinka  
pile [v]      puwanaka   : protect [v]     katalnaka  
pine [n]      awas     : proud [adj]     wasu     
pirate [n]     taus     : province [n]    urum     
pitcher, jug [n]  isama     : Prydaen [n]     Ridayin   
place [n]      paka     : pumpkin [n]     atim     
plant [n]      anabu     : purple [adj]    bapi     
play [v]      isdanaka   : push [v]      kaknaka   
pleasant [adj]   wa      : put [v]       ruknaka   

Q

queen [n]      bildala   
quest [n]      diman    
quick [adj]     uraka    
quickly [adv]    baina    
quiet [adj]     kuna     
quiet [v]      kunaka    

R

rabbit [n]     tibam     : return [v]     lamnaka   
race (species) [n] kaya     : rib [n]       pila     
rain [n]      sutak     : rich [adj]     asaka    
rainbow [n]     wayuli    : right [n]      bilpau    
raise [v]      iirnaka    : right (dir.) [n]  rauka    
raise fr.dead [v]  ilnaka    : ring [n]      parin    
Rakash [n]     Rakasi    : river [n]      wassik    
rake [n]      damaskar   : road [n]      tapas    
Ranger [n]     Silpituk   : robe [n]      duri     
rapids [n]     kitang    : rock [n]      bilap    
rat [n]       bawani    : room [n]      udak     
razor [n]      asu      : root [n]      siwanak   
reach [v]      kuinaka    : rope [n]      wapi     
ready [adj]     tat      : rough [adj]     rukuka    
real [adj]     palka     : round [adj]     mukulka   
really [adv]    barang    : row [v]       wainaka   
receive [v]     inaka     : rub [v]       usnaka    
recent [adj]    wisam     : rude [adj]     bisaka    
red [adj]      pauka     : run [v]       iranaka   
respect [n]     maspak    : rune [n]      bula     
respect [v]     maspanaka   : runestone [n]    bulapa    

S

saber, scimitar [n] wakiba    : sign [n]      talna     : spit [v]      tunaka    
sacred [adj]    asalka    : silence [n]     atakba    : split [v]      buknaka   
saddle [n]     sulu     : silver [adj]    paniki    : spoil [v]      dutnaka   
sadly [adv]     arakbus    : simple [adj]    tapadasi   : spoon [n]      widaku    
sail [n]      diyana    : since [c]      bapau     : spread [v]     daranaka   
sail [v]      mawanaka   : sing [v]      unbaunaka   : spring season [n]  badipis   
salt [n]      iri      : sink [v]      ayawanaka   : sprite [n]     osu     
same [adj]     yapatka    : sister [n]     ami      : spy [n]       tusumba   
sand [n]      kaumak    : sit [v]       lawanaka   : stab [v]      ipnaka    
savage [adj]    ipirhka    : skill [n]      silsuling   : stable [n]     ukurus    
savannah [n]    walang    : skin [n]      utak     : stand [v]      saknaka   
saw [n]       kirit     : skin, flay [v]   taknaka    : star [n]      rau     
saw [v]       kiritnaka   : S'Kra Mur [n]    Itikmuk    : stare [v]      kisirnaka  
scale (anat.) [n]  kisaka    : skull [n]      kimun     : start [v]      raudanaka  
scholar [n]     wamak     : skunk [n]      kalpas    : starve [v]     dangnaka   
scorpion [n]    wakurus    : sky [n]       mukpa     : statue [n]     sasak    
sea [n]       kuwa     : sleep [n]      amana     : stay [v]      midanaka   
seagull [n]     yanas     : sleep [v]      amanaka    : steal [v]      nunaka    
seashell [n]    angmak    : sling [n]      kuda     : stick [n]      ti      
season [n]     pilapor    : slip [v]      datalnaka   : stiff [adj]     birika    
see [v]       talnaka    : small [adj]     bisika    : still, yet [adv]  da      
seed [n]      mak      : smart [adj]     tunpak    : sting [v]      ipnaka    
seek [v]      walnaka    : smell [n]      walap     : stingy [adj]    dutika    
seldom [adv]    kanas     : smell [v]      walapnaka   : stink, reek [v]   dutinaka   
send [v]      sinaka    : smile [n]      mahi     : stocking, sock [n] abu     
serpent [n]     waki     : smile [v]      mahinaka   : stomach [n]     yuma     
servant [n]     tikwani    : smoke [n]      wayu     : stone [n]      ki      
several [adj]    akaska    : smoke [v]      buinaka    : stop [v]      minaka    
severe [adj]    sasaka    : smooth [adj]    salaika    : storm [n]      wingdut   
sew [v]       binaka    : snake [n]      bil      : story [n]      yuldau    
shade [n]      malka     : sneeze [v]     ilisnaka   : storyteller [n]   basirna   
shake [v]      isinaka    : snow [n]      karabu    : straight [adj]   dipka    
shallow [adj]    takatla    : so [adv]      para     : strange [adj]    satwak    
shallows [n]    baika     : soap [n]      lubusmak   : stranger [n]    rustubuk   
shame [v]      asalnaka   : sober [adj]     maksang    : stream [n]     tumul    
shareholder [n]   yupingka   : soft [adj]     punka     : street [n]     taho     
sharp [adj]     yaika     : soldier [n]     sikbilh    : strength [n]    dasik    
she [pn]      kan      : some [adj]     walangka   : stretch [v]     dimdanaka  
sheep [n]      pauna     : sometimes [adv]   walatinh   : strike [v]     kingnaka   
shield [n]     kipi     : somewhere [adv]   walawinat   : strong [adj]    dasika    
shine [v]      lipdanaka   : son [n]       yalau     : stronghold [n]   kor     
shining [adj]    lipka     : song [n]      laka     : student [n]     awita    
ship [n]      duwi     : soon [adv]     andi     : stupid [adj]    tunba aisau 
shirt [n]      kalu     : sorcery [n]     kalla     : successful [adj]  mana     
shoe [n]      rama     : sorrow [v]     amatdanaka  : summer [n]     mamaka    
shoot [v]      panaka    : soul [n]      isauka    : sun [n]       ma      
shop [n]      kayaya    : sound [n]      lakwi     : sunrise [n]     wakari    
short [adj]     adaka     : sour [v]      sapaknaka   : suppose [v]     bitnaka   
short (stature)[adj]abuk     : south [n]      adu      : sure [adj]     purika    
short sword [n]   tulh     : southeast [n]    adumasa    : surprise [n]    siulis    
shoulder [n]    sala     : southwest [n]    adutam    : swamp [n]      wasmakpa   
shout [v]      waunaka    : speak [v]      yulnaka    : swear [v]      parangnaka  
shovel [n]     tukyak    : spear [n]      daka     : sweat [v]      waladanaka  
shrine [n]     turu     : speech [n]     yulna     : sweep [v]      pasnaka   
sick [adj]     batuk     : spell [n]      tulum     : sweet (taste) [adj] damka    
sickness [n]    kisnak    : spider [n]     ribu     : swim [v]      tumhdanaka  
side [n]      naas     : spirit [n]     diwaya    : sword [n]      kutulh    
sight [n]      uyuk     : spit [n]      tutiwas    : sylvan [adj]    sih     

T

table [n]      balau     : thus [adv]     apa     
tail [n]      uwa      : thy, thine [pn]   mina     
tale [n]      uidas     : thyself [pn]    timin    
talk [v]      manaka    : tie [v]       sitnaka   
tall [adj]     ituwa     : tiger [n]      nawa     
tap [v]       itiknaka   : tight [adj]     kuska    
taste [v]      dimnaka    : till [prep]     rang     
tax [n]       biriwat    : time [n]      muyun    
teach [v]      sumalnaka   : tip [v]       lungnaka   
teacher [n]     sumalmat   : tire [v]      sunaka    
tear (rip) [v]   bisnaka    : to [prep]      kau     
tease [v]      birhnaka   : today [n]      madi     
tell [v]      lanaka    : toe [n]       kiriti    
temple [n]     itnus     : tomorrow [n]    yan     
tent [n]      bamak     : tongue [n]     tu      
than [c]      parang    : too [adv]      wayal    
thanks [n]     ustis     : tooth [n]      ana     
that [relpn]    yaka     : top [n]       tudam    
the [art]      tau      : total [adj]     lukluk    
thee [pn]      min      : touch [v]      biunaka   
their, theirs [pn] ominga    : toward [prep]    sikar    
them [pn]      oming     : tower [n]      apakyul   
themselves [pn]   tioming    : town [n]      tilus    
then [adv]     aratuku    : tracker [n]     tingsuba   
there [adv]     yakat     : trade [n]      piraka    
they [pn]      oming     : trade [v]      wirinaka   
thick [adj]     tubakka    : Trader [n]     Piriri    
thicket [n]     tubak     : tradition [n]    waura    
Thief [n]      Nutingka   : trail [n]      iri     
thigh [n]      wau      : trap [n]      tikam    
thin [adj]     lapin     : travel [v]     wamdanaka  
thing [n]      di      : treasure [n]    kayaska   
think [v]      pumnaka    : tree [n]      panka    
this [dempn]    a, aka    : tribe [n]      upurka    
thou [pn]      min      : troll [n]      wiribibit  
thought [n]     tapam     : trousers [n]    wispilpil  
thread [n]     kara     : true [adj]     barangka   
throat [n]     dakat     : try [v]       atanaka   
through [prep]   makpa     : tunnel [n]     bilyapu   
throw [v]      basnaka    : turn [v]      tulunaka   
thumb [n]      tingmak    : turtle [n]     kapitis   
thunder [n]     burnaka    :

U

uncle [n]      wistak    
under [prep]    anakat    
understand [v]   amalanaka  
unicorn [n]     bilpiri   
unless [prep]    tamh     
unlucky [adj]    atak     
until [prep]    rang     
up [prep]      uli     
upon [prep]     tikit    
us [pn]       soling    
use [v]       yamnaka   

V

valley [n]     wakarka   
various [adj]    naka naka  
vegetable [n]    dimak    
very [adv]     palka    
victory [n]     masi     
village [n]     ungkiwai   
vine [n]      mamak    
virtue [n]     wasbaras   
voice [n]      yulaka    
volcano [n]     bakamka   
vulture [n]     kusma    

W

wait [v]      tanaka    : who [relpn]     wai     
wake [v]      munaka    : who? [intpn]    wai     
walk [v]      watdanaka   : whole [adj]     aiding    
wall [n]      laba     : whose [relpn]    bawas    
war [n]       uruku     : whose? [intpn]   bawas    
warm [adj]     puika     : why [relpn]     ayamti    
warn [v]      patdanaka   : why? [intpn]    ayamti    
warrior [n]     uli      : wide [adj]     sikka    
Warrior Mage [n]  Ulirik    : wife [n]      tipis    
wash [v]      sawanaka   : wild [adj]     makdasi   
wasp [n]      lalang    : wilderness [n]   yataika   
watch [v]      kulinaka   : will [aux]     bal     
watch out [v]    amangnaka   : wind [n]      nayal    
water [n]      was      : window [n]     umak     
waterfall [n]    dinawalh   : wine [n]      oda     
we [pn]       soling    : wing [n]      lipin    
weak [adj]     lulungka   : winter season [n]  sikar    
weapon [n]     umarara    : wisdom [n]     butin    
weave [v]      maranaka   : wise [adj]     tinga    
wedding [n]     tamwaput   : wise man [n]    tingayal   
weed [n]      kisauri    : wish [v]      itiknaka   
weigh [v]      tinaka    : witch [n]      pankirabu  
weight [n]     tika     : with [prep]     karak    
welcome [n]     tapadala   : within [prep]    pas     
well (water) [n]  waspa     : without [prep]   atsa     
west [n]      tam      : wizard [n]     irik     
wet [adj]      puraka    : wolf [n]      iktiki    
what [relpn]    ai      : woman [n]      yal     
what? [intpn]    ai      : wood [n]      punu     
when [relpn]    aima     : woodland [n]    butni    
when? [intpn]    aima     : woods [n]      damaska   
whenever [indpn]  mampa     : word [n]      yul     
where [relpn]    wina     : work [v]      tukwanaka  
where? [intpn]   wina     : world [n]      sau     
whether [c]     basik     : worm [n]      biru     
which [relpn]    aya      : worthy [adj]    aksibil   
which? [intpn]   aya      : wound [n]      walaka    
while [c]      karakpa    : wrath [n]      ati     
whip [v]      wisnaka    : write [v]      ulnaka    
whirlpool [n]    puruka    : wrong [adj]     abalka    
white [adj]     pika     : 

Y

yawn [v]      amdanaka   
year [n]      bilkaku   
yellow [adj]    la      
yes [int]      awi     
yesterday [n]    damai    
you [pn]      mining    
young [adj]     bataka    
your, yours [pn]  mininga   
yourselves [pn]   timining   

Numbers

one [n]       as      : seven [n]      it      
two [n]       bu      : eight [n]      kang     
three [n]      bas      : nine [n]      kab     
four [n]      ruk      : ten [n]       kris     
five [n]      sing     : hundred [n]     salap    
six [n]       nau      : thousand [n]    panka    

Examples

  17 = kris dap it 
  20 = bu-kris 
  230 = bu-salap dap bas-kris 
  845 = kang-salap dap ruk-kris dap sing 
 9606 = kab-panka dap nau-salap dap nau